Verksamhet & pedagogik

Utifrån förskolans läroplan arbetar vi med barnens nyfikenhet, erfarenheter, lek och intressen när vi planerar verksamheten.

Vi ser leken och lärandet som ett och det ger möjlighet för barnen att lära under lustfyllda omständigheter. Vi arbetar i projekt med barnen, efter deras intressen och efter vad de är nyfikna på. Genom att följa barnens intressen och frågor så lär vi tillsammans med dem, vi är medforskande och barnen tillåts få undersöka och vara nyfikna.


I verksamheten är lärmiljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda barnen till lek.
Hos oss är naturen en självklar del av våra lärmiljöer. Vi har ett stort fokus på utomhuspedagogik, där gården, den närliggande skogen och omgivningen blir ytterligare lärmiljöer för barn och pedagoger. Naturen ska också vara levande i våra innemiljöer i form av aktiviteter, material och upplevelser. Vi vill att naturen och utevistelser ska vara en naturlig och lusfylld del av barnens vardag och utveckling.
Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör vi förskolans verksamhet och varje enskilt barns lärprocesser– för såväl barnet och vårdnadshavarna som pedagogerna. Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också att få syn på varandras lärande och hur de lär och utvecklas tillsammans. Det ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i det egna barnets lärande och vad barnet gör tillsammans med andra.


Genom att vi observerar och dokumenterar verksamheten och reflekterar kring dokumentationerna stödjer vi barnens möjlighet att få syn på sina egna lärprocesser. Vi delar det vi sett med kollegor för att öka förståelsen för barnens olika sätt att göra och tänka. Vi ser pedagogisk dokumentation som ett viktigt led i vårt systematiska kvalitetsarbete och använder våra reflektioner kontinuerligt för att utveckla verksamheten.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik